Algemene Leveringsvoorwaarden

U bevindt zich hier: Home / Algemene Leveringsvoorwaarden

I    Algemene voorwaarden voor zowel verhuur als verkoop
II   Algemene voorwaarden voor uitsluitend verhuur
III  Algemene voorwaarden voor uitsluitend verkoop

I Algemene voorwaarden voor zowel verhuur als verkoop

Artikel 1. Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Opdrachtnemer).
 2. Opdrachtnemer: de met de handelsnaam Barbecue aan huis.nl, in het handelsregister onder nummer 54918480 ingeschreven eenmanszaak.
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Opdrachtnemer is gericht, met wie Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.
 4. Overeenkomst: iedere verbintenis met Opdrachtgever, op grond waarvan Opdrachtnemer zaken en/of diensten aan Opdrachtgever levert.
 5. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 6. (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde brengen van de zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 7. Annulering: de in schriftelijk vorm door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedane mededeling dat van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gedane mededeling dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 8. Winkel: het voor het publiek toegankelijke bedrijf van de organisatie, in de maatschappelijke zin van het woord.
 9. Borg: zekerheidsstelling van de Opdrachtgever ten behoeve van zijn betalingsverplichting en overige verplichtingen. De hoogte van de borg wordt vastgesteld door Opdrachtnemer.
 10. Locatie: daar waar de zaken dienen te worden afgeleverd en/of geplaatst en/of de dienst dient te worden verricht.
 11. Cateringpersoneel: het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel voor het verlenen van cateringdiensten.
 12. Verlenen van cateringdiensten: het door Opdrachtnemer verstrekken van spijs en/of drank, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
 13. Omzetgarantie: een verklaring van Opdrachtgever dat ter zake een of meer overeenkomsten door Opdrachtnemer minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
 14. Kurkengeld: het bedrag verschuldigd ter zake het nuttigen van niet door Opdrachtnemer verstrekte drank.
 15. Keukengeld: het bedrag verschuldigd ter zake het nuttigen van niet door Opdrachtnemer verstrekte spijzen.

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Opdrachtnemer van zaken en/of diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die Opdrachtnemer geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 4. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien een bepaling uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden strijdig zijn, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomst(en).
 7. Deze algemene voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende algemene voorwaarden en/of tussen partijen geldende voorwaarden. Wanneer deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij Opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst c.q. kennisneming van de gewijzigde versie Opdrachtnemer schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
 8. De opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan door Opdrachtgever.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot een (1) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Opdrachtnemer kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever nog herroepen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer bevestigde opdracht niet binnen zeven werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Opdrachtnemer tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.
 3. Bij de opgave van maten, gewichten en andere gegevens in de offertes en/of overeenkomst, dient Opdrachtgever er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen. Kleine, redelijke en/of normale afwijkingen zijn toegestaan en leveren geen grond op voor ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Vergoeding

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, reis- en verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 3. De bij de offerte opgegeven prijs/prijzen, respectievelijk de overeengekomen prijs/prijzen, zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan Opdrachtnemer berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De vergoeding is tevens vastgesteld op basis van de normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van Opdrachtnemer staat, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen vergoeding met een door Opdrachtnemer te bepalen tarief te vermeerderen.
 4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, dan zal Opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken c.q. gemaakte kosten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten die door Opdrachtnemer aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, separaat, dat wil zeggen boven de overeengekomen prijs/prijzen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering aan te vangen, van Opdrachtgever zekerheidsstelling voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichting(en), te verlangen.
 7. Indien een omzetgarantie is afgegeven, is Opdrachtgever verplicht ter zake de betreffende overeenkomst ten minste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Opdrachtnemer te betalen.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient bij directe verkoop in de winkel van Opdrachtnemer direct ter plaatse te geschieden, derhalve voor (af)levering, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. In het geval Opdrachtgever een factuur stuurt ter zake de overeenkomst (bijvoorbeeld bij verhuur), dient de factuur binnen zeven dagen na factuurdatum contant te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is Opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd aan Opdrachtnemer van 1,25% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, heeft als hele maand te gelden.
 3. Indien Opdrachtgever genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Opdrachtnemer gemaakt ter bewaring van haar rechten, waaronder buitengerechtelijke kosten, voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn dan 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 7. Levering

 1. De levertijd wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. In het geval Opdrachtnemer expliciet een tijdstip van levering vaststelt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een (1) uur voor en een (1) uur na dit expliciet genoemde tijdstip te leveren, zonder dat daarbij sprake is van overschrijding van de leveringstermijn.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Opdrachtnemer er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd gaat pas in wanneer de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan (zoals bijvoorbeeld –doch niet uitsluitend- zekerheidsstelling of betaling van borg).
 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van Opdrachtgever als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde vervoerder en/of derde geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
 5. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen, waarbij betaling voor dat gedeelte is verschuldigd.
 6. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen. Tevens is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd nadat één dag na de overeengekomen leveringsdatum is verstreken, de zaken aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt de opbrengst van die zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met dien verstande dat Opdrachtnemer gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer Opdrachtgever anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken. Een en ander tast in dat geval de overige aan Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toekomende rechten niet aan.

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid

 1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever na (af)levering van de zaak aan Opdrachtgever, een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon of derde.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken c.q. nuttigen van de geleverde zaken en/of diensten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 6. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, naast het overige wat hierover in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Opdrachtnemer en haar (niet-)ondergeschikten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
 7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde zaken.
 8. Indien Opdrachtnemer, zonder de opbouw van de zaak c.q. catering in opdracht te hebben, wel bij de opbouw c.q. catering hulp en bijstand –van welke aard ook- verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Overeenkomsten aangegaan door tussenpersonen (waaronder –doch niet uitsluitend- horecabedrijven en/of evenementenorganisaties) al dan niet in naam van hun Opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Opdrachtnemer is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van de som van de overeenkomst door Opdrachtgever, zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 9. Inspectie en melding

 1. Opdrachtgever is verplicht de aan hem geleverde zaken voorafgaand aan de levering of het gebruik te inspecteren en ter zake eventuele waarneembare gebreken terstond bij Opdrachtnemer te melden en zulks nadien omgaand schriftelijk aan Opdrachtnemer te bevestigen.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk, indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. Alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, verjaren na één jaar na (af)levering van de zaak en/of dienst.
 5. Reclames ter zake de hoogte van door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. In geval van directe verkoop en directe betaling, dienen reclames ter zake de hoogte van de in rekening gebrachte prijzen c.q. kosten, terstond bij Opdrachtnemer te worden gemeld. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet uiterlijk binnen één jaar na de factuurdatum een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 6. Het door Opdrachtnemer in behandeling nemen van reclames c.q. meldingen, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht als in lid 1 van dit artikel wordt in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van de onder de overeenkomst begrepen zaken, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van Opdrachtnemer, personeelstekort bij Opdrachtnemer, calamiteiten bij Opdrachtnemer zoals – doch niet uitsluitend- brand, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 11. Opschorting en beëindiging overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, ook indien een vaste leveringstermijn is overeengekomen. Tevens is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan Opdrachtnemer overige toekomende rechten.
 2. Indien de overeenkomst levering van zaken op basis van pakketprijzen betreft (derhalve op basis van een door Opdrachtgever opgegeven aantal personen) tot maximaal dertig personen, kan vermindering van aantallen kosteloos tot maximaal drie geannuleerde personen indien dit uiterlijk drie dagen voor levering schriftelijk bij Opdrachtnemer is gemeld. Bij meer dan drie geannuleerde personen ter zake de levering van de zaken en/of annulering binnen minder dan drie dagen voor levering, wordt het per persoon geldende pakkettarief per geannuleerde persoon in rekening gebracht. Indien de overeenkomst levering van zaken voor meer dan dertig personen betreft (al dan niet op basis van pakketprijzen) kan kosteloos worden geannuleerd tot maximaal vijf personen, indien deze mededeling uiterlijk tien dagen voor levering schriftelijk door Opdrachtnemer is ontvangen. Indien de annulering meer dan vijf personen betreft of binnen minder dan tien dagen voor levering wordt medegedeeld aan Opdrachtnemer, is Opdrachtgever toch de volledige som van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een vergoeding verschuldigd, te weten 50% van de som van de overeenkomst indien de mededeling tussen 96 en 48 uur voor uitvoering van de overeenkomst wordt gedaan en 100% indien de mededeling minder dan 48 uur voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt. Indien de mededeling meer dan 96 uur voor levering geschiedt, is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 4. Indien de periode van overmacht (zoals beschreven in artikel 10) langer dan twee dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle zaken en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer zijn geleverd.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, beslaglegging op een (aanmerkelijk) deel van het vermogen, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van Opdrachtgever waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). In geval van opschorting krachtens de eerste volzin van dit lid, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen.
 6. Indien de overeenkomst na de periode van opschorting alsnog wordt uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.
 7. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen een redelijke termijn kunnen worden hervat, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Opdrachtgever is alsdan gehouden de som van de overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen, te vermeerderen met een vergoeding voor schade en kosten van Opdrachtnemer.
 8. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten, tenzij Opdrachtnemer terzake van die bepaalde zaak en/of dienst in verzuim is. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.

Artikel 12. Uitvoering van opdracht door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

Artikel 13. Verplichtingen opdrachtgever bij transport door Opdrachtnemer

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de keuze van het transport, indien is overeengekomen dat de zaken worden afgeleverd door Opdrachtnemer, aan Opdrachtnemer. De tarieven die door Opdrachtnemer voor het transport worden berekend, zijn vermeld op de website van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat:
  a) de locatie goed te bereiken is en toegankelijk is voor verkeer;
  b) alle maatregelen zijn genomen voor een snelle (af)levering van de zaken.
 3. Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake het transport, worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever verklaart de meerdere kosten die verbonden zijn aan de specifieke wensen, te zullen dragen.
 4. Eventuele wachttijden van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever neemt de zaken in goede, indien van toepassing werkzame, staat in ontvangst. Het vervoer van zaken door Opdrachtnemer komt voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Gebruik van zaken door Opdrachtgever

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Opdrachtnemer vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan Opdrachtgever.
 2. Verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, waaronder kratten en bewaarboxen, blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en dient door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden teruggegeven. Indien Opdrachtgever daarmede in gebreke is c.q. blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten verbonden aan de vervanging van het betreffende materiaal van Opdrachtgever te vorderen.
 3. Het is Opdrachtgever slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan beeldmateriaal van Opdrachtnemer te publiceren.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de zaken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze te bezwaren.
 2. Onverminderd het in de voorgaande artikelen bepaalde, vervalt ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever op Opdrachtnemer één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan. 3. Van gevonden voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar, nadat Opdrachtnemer het voorwerp in zijn bezit kreeg, meldt bij Opdrachtnemer, verkrijgt Opdrachtnemer van rechtswege de eigendom.
 3. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Opdrachtnemer van producten, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Breda.

II Bijzondere bepalingen voor verhuur

Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop) van toepassing in geval van verhuur van zaken door Opdrachtnemer

Artikel 16. Algemene bepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de zaak aan een derde te verhuren.
 2. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag.
 3. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en eventuele boetes die voortvloeien uit het gebruik van de zaken door hem en/of door derden.

Artikel 17. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat:
  a) de zaken slechts overeenkomstig de bepaling van de onderhavige Algemene leveringsvoorwaarden worden gebruikt;
  b) er bij het laden en/of lossen van zaken minimaal een (1) persoon namens Opdrachtgever aanwezig is om te helpen en bij zaken met een gewicht van meer dan dertig kilogram er minimaal twee (2) personen namens Opdrachtgever aanwezig zijn;
  c) de situatie op de locatie zodanig is dat de verhuurde zaken goed en veilig kunnen worden afgeleverd en dat de zaken goed en veilig worden gebruikt;
  d) eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen;
  e) de verhuurde zaken schoon c.q. schoongemaakt worden geretourneerd aan Opdrachtnemer (behalve de barbecue’s, serviesgoed en bestek)
 2. Opdrachtgever neemt de zaak/zaken in goede en werkzame staat in ontvangst. De zaken komen gedurende het gebruik alsmede het vervoer door Opdrachtgever volledig voor haar rekening en risico. Ook schade die in deze periode is veroorzaakt maar zich na deze periode manifesteert komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. De zaak wordt compleet en in de staat waarin deze verkeerde bij (af)levering van de zaak teruggebracht door Opdrachtgever, of in geval van ophalen door Opdrachtnemer, vóór het afgesproken tijdstip gereed gezet. Eventuele geconstateerde gebreken bij of na terugneming van de zaak door Opdrachtnemer worden geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd dat de zaak zich bij Opdrachtgever bevond. Opdrachtgever is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van de zaak.
 4. Opdrachtgever dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van gebruik aan Opdrachtnemer te melden, zowel telefonisch als schriftelijk.
 5. Opdrachtgever dient bij calamiteiten (waaronder schade, defect of extreme weersomstandigheden) alles te doen wat binnen zijn vermogen ligt om gevolgschade te voorkomen.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken van Opdrachtnemer te beplakken, beschrijven, beschilderen of op andere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding of toevoeging.
 7. Indien de zaak per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien de zaak niet op de daartoe door Opdrachtnemer aangegeven plaats en het in de overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht dan wel opgehaald. Bij langer gebruik van de zaak dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten de onderhavige algemene voorwaarden van kracht. De Opdrachtgever kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Artikel 18. Borg en schade

 1. Op het moment van afhalen of (af)levering dient betaling van de borg te geschieden, welke borg contant aan Opdrachtnemer dient te worden betaald.
 2. Indien aan het einde van de huurovereenkomst de gehuurde zaak terug in bezit is van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer verplicht de borg aan Opdrachtgever te restitueren, onder aftrek van Opdrachtnemer nog toekomende huurpenningen, schoonmaakkosten en/of (schade)vergoedingen (waaronder verbruiksvergoeding), ter beoordeling aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt de betaalde borg contant retour van Opdrachtnemer wanneer de zaak tijdig terug is gebracht op de daartoe door Opdrachtnemer aangegeven plaats, tenzij één van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 17 en onderhavig artikel van deze algemene voorwaarden zich heeft voorgedaan, ter beoordeling aan Opdrachtnemer.
 3. Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van werkzaamheden zoals beschreven in artikel 17 worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Dit bedrag wordt door Opdrachtnemer verrekend met de borg.
 4. Vermissing en/of beschadiging van de zaak wordt door Opdrachtnemer verrekend met de borg.
 5. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door Opdrachtgever beschadigd raakt, brengt Opdrachtnemer de kosten van reparatie bij Opdrachtgever in rekening, dan wel de kosten in verband met reparatie door Opdrachtnemer en de afschrijving van de zaak bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht, dan wel de kosten van reparatie door een derde.
 6. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door Opdrachtgever onherstelbaar beschadigd raakt, brengt Opdrachtnemer de vervangingswaarde van de zaak bij Opdrachtgever in rekening.
 7. Indien Opdrachtgever de zaak eerder bij Opdrachtnemer aflevert dan in de overeenkomst is opgenomen, is Opdrachtgever toch de volledige huursom verschuldigd zoals is opgenomen in de overeenkomst.
 8. Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de alsdan totaal door Opdrachtgever verschuldigde huurpenningen of met de borg te verrekenen bedragen het bedrag van de door Opdrachtgever betaalde borg overschrijden, is Opdrachtnemer gerechtigd aanvulling van de borg of vergoeding van de schade door Opdrachtgever met een door Opdrachtnemer vast te stellen bedrag te verlangen.

Artikel 19. Rechten van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd andere voor het doel geschikte zaken af te leveren dan met Opdrachtgever is overeengekomen, mits de zaak/zaken inzetbaar is/zijn door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gedurende de looptijd van de overeenkomst bevoegd de toestand van de zaak/zaken en de wijze waarop de zaak wordt ingezet, te controleren.

Artikel 20. Verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Kosten aan de verhuurde zaak/zaken welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Opdrachtnemer, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon. Vergoeding van gevolgschade bij Opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich om reparaties zo spoedig mogelijk uit te (laten) voeren. Indien de reparatietijd meer dan vier uren (exclusief reistijd) bedraagt, wordt door Opdrachtnemer, indien en voor zover mogelijk, voor alternatieve zaken gezorgd of wordt de overeenkomst opgeschort tot het moment van heringebruikname van de zaken.

Artikel 21. Bepalingen bij verhuur cateringpersoneel

 1. Bij het inhuren van cateringpersoneel (ondergeschikten en/of derden) van Opdrachtnemer, geldt een minimale afname van vier arbeidsuren per persoon.
 2. Voor verhuur van cateringpersoneel op zon- en feestdagen is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te berekenen. Deze toeslag kan eveneens in rekening worden gebracht op werkuren na middernacht (derhalve na 00:00 uur).
 3. Kosten verbonden aan de huur van cateringpersoneel van Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever op basis van nacalculatie berekend en bij Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een voorschot op de kosten van de huur te verlangen van Opdrachtgever.
 4. Huur van cateringpersoneel kan alleen indien Opdrachtgever de zaken ten behoeve van de catering levert, dat wil zeggen dat Opdrachtgever in elk geval een overeenkomst heeft met Opdrachtnemer ter zake het leveren van de spijzen (voedselwaren) voor zover deze door Opdrachtnemer kunnen worden geleverd.
 5. Opdrachtnemer zal de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen opschorten zonder schadeplichtig te zijn, indien:
  a) Opdrachtnemer c.q. diens personeel of hulppersonen bij de uitvoering van de overeenkomst (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  b) de situatie op de locatie niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving;
  c) voldoende aanwijzingen bestaan dat de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer cateringpersoneel verhuurt aan Opdrachtgever, een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de aankondiging door Opdrachtgever of op grond van de hoedanigheid van Opdrachtgever, dat Opdrachtnemer de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij van het werkelijke karakter van de activiteit betreffende de inzet van cateringpersoneel op de hoogte was geweest.
 6. Indien de overeenkomst na de periode van opschorting alsnog wordt uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.
 7. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen een redelijke termijn kunnen worden hervat, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Opdrachtgever is alsdan gehouden de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtnemer te betalen, te vermeerderen met een vergoeding voor schade en kosten van Opdrachtnemer.

III Bijzondere bepalingen voor verkoop

Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop) van toepassing in geval van verkoop van zaken door Opdrachtnemer.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan.
 2. Wanneer Opdrachtgever uit de door Opdrachtnemer geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt Opdrachtgever bij die vorming in opdracht van Opdrachtnemer en gaat Opdrachtgever de zaak voor Opdrachtnemer houden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen, omdat alle vorderingen zijn voldaan. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 3. Alle eventuele kosten verbonden aan het vestigen en/of uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23. Bijzondere bepalingen bij levering in combinatie met verhuur cateringpersoneel

Indien Opdrachtnemer naast de levering van drank en/of spijzen in opdracht te hebben, tevens opdracht heeft cateringpersoneel te leveren aan Opdrachtgever, dient Opdrachtgever het volgende in acht te nemen:
a) indien Opdrachtgever en/of derden op de locatie drank nuttigen die niet door Opdrachtnemer is verstrekt, is Opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
b) indien Opdrachtgever en/of derden op de locatie spijzen nuttigen die niet door Opdrachtnemer zijn verstrekt, is Opdrachtgever ter zake een bedrag aan keukengeld verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
c) de in de sub a) en b) bedoelde bedragen, worden door Opdrachtnemer in redelijkheid vastgesteld.